Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 18-05-2018.

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uHost.
1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uHost.
1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en) die met uHost een Overeenkomst heeft gesloten en/of diensten afneemt.
1.4 Klant Apparatuur: Apparatuur die eigendom is van de klant zoals Racks, Servers, Switches, Externe schijven, Kabels en alle andere apparatuur van de Klant.
1.5 Bandbreedte: Het door de Klant gegenereerde dataverkeer berekend op basis van de 95 percentile methode.
1.6 Dataverkeer: Al het inkomende en het uitgaande verkeer die de website, e-mail, Virtual Private Server en/of de apparatuur van de Klant genereert.
1.7 Denial of Service (DoS) aanval: Het overbelasten en/of beperken van de verbinding van één of meer netwerken, systemen, of toepassingen daarop, door met een computer het netwerk, systeem of toepassing daarop overmatig te benaderen.
1.8 Dienst(en): De Diensten zoals nader aangeduid op de websites van uHost en/of in de tussen uHost en de Klant gesloten Overeenkomst zoals Domeinregistratie, Webhosting, Virtual Private Servers, Dedicated Servers en Colocatie.
1.9 Distributed Denial of Service (DDoS) aanval: Het overbelasten en/of beperken van de verbinding van één of meer netwerken, systemen, of toepassingen daarop, door met meerdere computers het netwerk, systeem of toepassing daarop overmatig te benaderen.
1.10 Domeinnaam: Een unieke naam voor een website adres.
1.11 Domeinregistratie: De registratie van een bepaalde domeinnaam gevolgd door een extensie in een daartoe te houden register.
1.12 Downtime: Een onderbreking of opschorting van de Dienst welke een negatief effect heeft op het gebruik van de Dienst door de Klant;
1.13 Offerte(s): Alle per e-mail, schriftelijke, fax en/of mondeling gedane voorstellen, prijsopgaven en/of offertes naar de Klant door uHost.
1.14 Opslagruimte: De door uHost beschikbaar gestelde schijfruimte op één of meerdere servers van uHost.
1.15 Overeenkomst: De afspraken, vastgelegd in een schriftelijke vastlegging, per e-mail, per fax, via de bestelformulieren op de websites van uHost en/of mondeling op grond waarvan uHost Diensten aan de klant ter beschikking stelt en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
1.16 uHost: uHost is een handelsnaam van Mena Computers, gevestigd en kantoorhoudend te Ede, ingeschreven onder dossiernummer 55823750 bij de Kamer van Koophandel met BTW nummer NL8518.74.010.B01.
1.17 uHost Apparatuur: Apparatuur die eigendom is van uHost zoals Racks, Servers, Switches, Kabels en alle andere apparatuur van uHost.
1.18 uHost Serverruimtes: één van de serverruimtes waar uHost haar diensten aan de Klant(en) zal verlenen.
1.19 Spam: Het versturen van ongewenste e-mail berichten.
1.20 Stroomverbruik: De stroom die door de Klant Apparatuur verbruikt wordt. Gemeten in Ampère of kW/h.
1.21 Webhosting: Het bieden van opslagruimte op servers van uHost en het toegankelijk maken van websites op internet.
1.22 Werkdag(en): Van maandag tot en met vrijdag. Kantoortijden zijn van 9.00 tot 17.00 uur. Officiële feestdagen vallen hierbuiten.
1.23 95 Percentile methode: 95 percentile is de gemiddelde waarde van het dataverkeer gemeten over de maand. Waarbij 5% van de hoogste pieken niet worden mee berekend in het gemiddelde totaal.

Artikel 2. Aanvullende voorwaarden en overeenkomsten

2.1 Gebruik van de Diensten vallen ook onder de volgende voorwaarden welke door verwijzing hier zijn opgenomen. Door gebruik te maken van de Diensten gaat u ook akkoord met de volgende voorwaarden:

2.2 Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op specifieke Diensten en zullen door verwijzing hier opgenomen worden indien van toepassing.

Artikel 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van uHost alsmede op de Overeenkomst en alle andere overeenkomsten waarbij uHost partij is, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door uHost en de Klant schriftelijk is afgeweken.
3.2 Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met of afwijken van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
3.3 Algemene voorwaarden van de Klant c.q. derden zijn voor uHost niet bindend en niet van toepassing.
3.4 In het geval dat zowel de Algemene Voorwaarden als de Algemene Voorwaarden van de Klant van toepassing zijn, gelden de Algemene Voorwaarden van uHost.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 Alle Offertes door uHost gemaakt zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
4.2 Alle Offertes gedaan door uHost hebben een geldigheidsduur van zeven (7) dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de Offertes, tenzij anders vermeld.
4.3 Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met uHost schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door uHost als zodanig zijn aanvaard.
4.4 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat aan één van de volgende voorwaarden is voldaan;
i) een volledig naar waarheid ingevuld bestelformulier op één van de websites van uHost met een digitale aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.
ii) per e-mail, fax, of schriftelijk gedane bestelling met daarin de acceptatie van de Algemene Voorwaarden en kosten vermeld.
iii) een volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend Offerte of Overeenkomst met daarin de acceptatie van de Algemene Voorwaarden per e-mail, fax of schriftelijk per post verzonden naar uHost.
4.5 uHost behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het verrichten van Diensten te weigeren.
4.6 De Klant accepteert en komt met uHost overeen dat uHost direct na totstandkoming van de Overeenkomst zal beginnen met de nakoming daarvan. De in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek (“BW”) bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een overeenkomst op afstand is daarom (zoals bepaald in artikel 7:46i lid 5 onder a BW) niet van toepassing. Indien uHost onverhoopt niet direct na totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering daarvan begint, heeft de Klant, voor zover deze consument is, vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand komt vijf (5) werkdagen de tijd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uHost binnen bovengenoemde vijf (5) werkdagen met de uitvoering is begonnen.
4.7 Het staat uHost en de Klant vrij om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
4.8 Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen uitsluitend per e-mail of schriftelijk per post geschieden.

Artikel 5. Duur en Beëindiging

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd met een minimumduur van 1 maand. De duur van de overeenkomst wordt bepaald op basis van de door de klant betaalde vooruitbetaalde periode voor de afgenomen diensten.
5.2 De overeenkomst vereist geen opzegging vanuit de klant. Zolang de afgenomen diensten vooruitbetaald worden door de klant wordt deze voortgezet voor de vooruitbetaalde periode. Zodra de klant stopt met het vooruitbetalen van de afgenomen diensten zullen de geleverde diensten stoppen op de laatste dag van de periode waarvoor er betaald is.
5.3 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is uHost gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van de Klant op te heffen. uHost is niet verplicht in dat geval de Klant een kopie van deze data te verschaffen.
5.4 uHost heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, betrokken is geworden in een wettelijke schuldsanering inzake zijn schulden of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 20 heeft uHost het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
i) de Klant oneigenlijk gebruik maakt van internet;
ii) de Klant informatie verspreidt die in strijd is met internationale wet en regelgeving;
iii) de Klant informatie verspreidt die in strijd is met de aanvaarde normen en waarden;
iv) de Klant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. Ook is het niet toegestaan om zogenaamde mp3 pagina’s of hieraan gerelateerd op de servers van uHost te plaatsen; en
v) de Klant Spam verstuurt.
5.6 Indien naar het redelijk oordeel van uHost een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van uHost en/of van de dienstverlening aan de Klant(en) van uHost zoals, maar niet uitsluitend, door versturen van Spam, open relay, open resolver, portscan, of hacken door de Klant(en) en/of vanwege de Klant(en) of anderszins, kan uHost de Klant(en) aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
5.7 Indien een server en/of website van de Klant onderhevig is aan een zogenaamde DoS of DDoS aanval kan uHost de Klant aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
5.8 Indien de aanwijzingen zoals vermeld in de artikelen 5.6 en 5.7 niet binnen de gestelde termijn uitgevoerd worden, heeft uHost het recht tijdelijk de server en/of website van de Klant stil te leggen.
5.9 Indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming, tenzij uHost reeds met instemming van de Klant binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van de Klant wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).
5.10 Indien de Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft uHost het recht alle met betrokken de Klant gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van uHost op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 6. Levering

6.1 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat uHost na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij uHost een termijn van minimaal veertien (14) dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
6.2 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de Klant nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens uHost. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van uHost of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan een maand wordt overschreden. In dat geval heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
6.3 De door de uHost opgegeven termijnen zijn niet als fatale termijnen te beschouwen. uHost is niet aansprakelijk in het geval van voor de Klant schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uHost.

Artikel 7. Storingen en Overmacht

7.1 uHost heeft het recht om haar systemen, inclusief de Websites, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. uHost zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. uHost is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
7.2 uHost heeft het recht om haar systemen, inclusief de Websites, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal uHost zich inspannen om de Klant daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere klanten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor de Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. uHost is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
7.3 uHost zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
7.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan ziekte van werknemers en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, storingen of uitvallen van het internet en/of storingen aan het telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, natuurrampen, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat uHost door zijn eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van uHost kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 8. Onderbrekingen

8.1 Direct na het constateren van een Downtime, zal de Klant uHost per e-mail en telefoon op de hoogte brengen van de Downtime en informatie verstrekken over:
i) de aard van de Downtime;
ii) de Dienst(en) die door de Downtime zijn getroffen;
iii) de naam van de onderneming van de Klant;
iv) de naam, het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van de Klant; en
v) eventuele instructies voor de werknemers van uHost.
8.2 Na de melding van de Klant in overeenstemming met artikel 8.1, zal uHost een schatting geven voor herstel van de Downtime en zich inspannen de Downtime zo spoedig mogelijk te beëindigen.
8.3 De Klant kan alleen een beroep doen op response- en hersteltijden op basis van de standaard SLA tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst. Indien een onderbreking buiten de SLA valt, heeft de Klant geen recht op korting.
8.4 In plaats van het herstellen van de Dienst, is uHost gerechtigd om de Dienst te vervangen door een andere redelijkerwijs vergelijkbare dienst.
8.5 De Klant komt uitsluitend de in dit artikel toegekende rechten toe in het geval van Downtime. Enige andere rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht op schadevergoeding, zijn expliciet uitgesloten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van uHost voor directe schade geleden door de Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door uHost van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van uHost, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de Klant onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan één duizend (1.000) Euro.
9.2 Aansprakelijkheid van uHost voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.3 Buiten de in artikel 9.1 genoemde gevallen rust op uHost geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 9.1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van uHost.
9.4 De aansprakelijkheid van uHost wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant uHost onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en uHost ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat uHost in staat is adequaat te reageren.
9.5 uHost is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het installeren en/of gebruik van programmatuur door uHost ontwikkeld of programmatuur van derden door uHost geleverd of aanbevolen.
9.6 uHost is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht zoals beschreven in artikel 7.
9.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade binnen vijf (5) werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij uHost meldt.
9.8 De Klant vrijwaart uHost voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door uHost geleverde zaken, materialen of resultaten.
9.9 Wijzigingen in de gegevens van de klant dient de klant schriftelijk of per e-mail mee te delen of zelf te wijzigen op het klanten paneel op de website.
9.10 uHost draagt zorg voor reserve kopieën van e-mail, websites en databases tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de websites van uHost en/of anders overeengekomen, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. De reserve kopieën zijn echter voor eigen behoud. De Klant dient belangrijke informatie ook zelf te waarborgen.
9.11 uHost kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor het maximum verzekerd bedrag voor Aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 10. Verzekering

10.1 uHost heeft zich adequaat verzekerd en zal zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst adequaat verzekerd houden voor wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.
10.2 Enige schade aan de Klant Apparatuur komt te allen tijde voor risico van de Klant, tenzij uHost op grond van artikel 9 aansprakelijk is voor de ontstane schade. Het is gedurende de Overeenkomst dan ook de verantwoordelijkheid van de Klant dat hij zich adequaat verzekerd heeft en zich gedurende de Overeenkomst adequaat verzekerd houdt voor enig verlies, diefstal, beschadiging en/of andere schade aan data en/of Klant Apparatuur.
10.3 De Klant zal uHost op eerste verzoek inzage in de verzekeringspolissen bieden.

Artikel 11. Prijzen

11.1 Alle prijzen in deze Algemene Voorwaarden en op de websites van uHost zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangeven.
11.2 Alle prijzen zijn in Euro’s, tenzij anders aangeven.
11.3 Alle prijzen op de Websites van uHost, offertes, folders en andere documentatie van uHost zijn onder voorbehoud van programmeer-en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
11.4 uHost is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. uHost zal de Klant, via de Websites van uHost, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste één (1) maand van tevoren op de hoogte stellen van prijswijzigingen. De Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
11.5 Alle voor uHost uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Klant, mits deze aan de Klant te wijten zijn.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

12.1 De verschuldigde kosten worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht voor een minimale periode van 1 maand. De betaling hiervan moet gedaan zijn voor het ingaan de van de nieuwe periode.
12.2 uHost zal voor het door de klant vooruitbetaalde kosten een factuur sturen.

Artikel 13. Hosting en aanverwante diensten

13.1 Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door de Klant aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-mail diensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
13.2 De Klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via de servers van uHost die in strijd is met Nederlands recht en de Europese wetgeving. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend zijn, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
13.3 uHost hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van uHost gerechtvaardigd is, is uHost gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is uHost in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van de Klant te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. uHost zal de Klant informeren over het verloop van deze procedure.
13.4 Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is uHost gerechtigd hiervan aangifte te doen. uHost kan hierbij alle relevante informatie over de Klant en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties uHost verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
13.5 Bij herhaaldelijke klachten over de door de Klant aangeboden informatie is uHost gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
13.6 De Klant vrijwaart uHost voor alle schade als gevolg van bovenstaande. uHost is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Klant lijdt door een ingrijpen van uHost in het kader van de klachtprocedure.
13.7 De Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is de Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks uHost, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. uHost zal de Klant(en) op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
13.8 De Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 https://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt en toekomstige aanpassingen hiervan.
13.9 Zonder toestemming van uHost is het de Klant verboden de door uHost verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
13.10 Het is de Klant niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederhuren, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.
13.11 uHost kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die de Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is uHost bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Websites van uHost worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
13.12 De Klant verstrekt hierbij uHost een onbeperkte licentie om alle door de Klant via de systemen van uHost verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door uHost geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door uHost.
13.13 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van de Klant.

Artikel 14. Domeinnamen en IP-adressen

14.1 Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat uHost voor de Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
14.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, ICANN, DNS.be, EURid en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. uHost vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
14.3 De Klant kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief en/of e-mail van uHost, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
14.4 De Klant vrijwaart en houdt uHost schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de Klant.
14.5 uHost is niet aansprakelijk voor het verliezen door de Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van uHost.
14.6 Indien uHost een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van de Klant, zal uHost medewerking verlenen aan verzoeken van de Klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
14.7 De Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
14.8 uHost heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat de Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke of per e-mail verstuurde ingebrekestelling.
14.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van de Klant is uHost gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand..

Artikel 15. Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en Dataverkeer

15.1 Niet verbruikte Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en/of Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
15.2 uHost stelt een maximum aan de hoeveelheid Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en/of Dataverkeer per maand die de Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is uHost bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en/of Dataverkeer die op de Websites van uHost worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.
15.3 uHost zal elk kwartaal de daadwerkelijke verbruikte Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en Dataverkeer controleren. Bij overschrijding van het maximum Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en/of Dataverkeer zal uHost dit in rekening brengen bij de Klant. Daarbij geldt dat de logfiles en administratie van uHost het dwingende bewijs leveren van de overschrijding van de hoeveelheid Opslagruimte, Stroomverbruik, Bandbreedte en/of Dataverkeer en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door de Klant.
15.4 Bandbreedte Fair Use Policy: De bandbreedte die door uHost wordt aangeboden dient evenredig gebruikt te worden over een maand. Dit houdt in dat onregelmatig bandbreedteverbruik niet is toegestaan. Indien de klant de bandbreedte niet gebruikt volgens deze Fair Use Policy dan heeft uHost het recht om de snelheid te beperken of om de server uit te schakelen.

Artikel 16. Beschikbaarheid van de Diensten

16.1 uHost zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door uHost opgeslagen data te realiseren en biedt hierover garantie welke gedefinieerd is in de standaard SLA.
16.2 uHost zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. uHost is hierbij echter afhankelijk van haar toeleveranciers, uHost is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
16.3 uHost zal zich inspannen om te zorgen dat de Klant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van uHost. uHost kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
16.4 Indien naar het oordeel van uHost een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van uHost of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is uHost gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 17. Persoonsgegevens en Geheimhouding

17.1 uHost slaat persoonsgegevens op voor de volgende doeleinden:
i) factureren van de diensten;
ii) analyseren en inventariseren van het gebruik van de leveringsomvang en het uHost netwerk; en
iii) signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik van de Diensten.
17.2 Behalve voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal uHost de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij voor zover uHost daartoe wettelijk verplicht is.
17.3 uHost en de Klant zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. uHost en de Klant leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
17.4 uHost zal geen kennis nemen van data die de Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van uHost, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of uHost daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal uHost zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
17.5 Indien uHost vermoedt dat de gegevens van de klant niet kloppen, dan is de klant verplicht om een kopie te sturen van zijn paspoort of identiteitsbewijs. De klant dient een kopie van de voor-en achterkant van het paspoort of ID kaart te sturen. Daarnaast dient de klant ook een meest recente energierekening, waterrekening of telefoonrekening (van huis) te sturen waar de naam en adresgegevens van de klant overeenkomt met de gegevens van zijn paspoort.

Artikel 18. Rechten van intellectuele eigendom

18.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij uHost of diens licentiegevers.
18.2 De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal de Klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
18.3 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
18.4 Het is uHost toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien uHost door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
18.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. De Klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van één duizend (1.000) Euro per inbreuk makende handeling betalen aan uHost, onverminderd het recht van uHost om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 19. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

19.1 uHost behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
19.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van uHost of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
19.3 Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 20. Buitengebruikstelling

20.1 uHost heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens uHost niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of 1 van de aanvullende voorwaarden van uHost. uHost zal de Klant hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van uHost kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
20.2 Tot in dienststelling wordt weer overgegaan indien de Klant binnen een door uHost gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het in dienst stellen heeft voldaan, groot vijf en twintig (25) Euro.
20.3 uHost heeft het recht geleverde Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 21. Bezwaren

21.1 Bezwaren in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de producten c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de producten ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan uHost kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt uHost geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Klant de producten c.q. facturen als juist erkent.
21.2 Bezwaren geven aan de Klant nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
21.3 Indien een bezwaar door uHost gegrond wordt bevonden, heeft uHost het recht te hare keuze;
i) de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
ii) het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen producten of onderdelen aan uHost worden afgegeven;
iii) het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de Klant betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;
iv) de Klant dient in een voorkomend geval uHost onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen;
v) eventuele terugzending van producten aan of van de Klant geschiedt voor rekening en risico van de Klant. uHost aanvaardt teruggezonden producten slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk of per e-mail instemt en slechts wanneer deze producten aan het door uHost op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin uHost deze producten aan de Klant afleverde;
vi) software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 22. Garantie

22.1 uHost staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hiernavolgende bepalingen vermeld.
22.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt twee (2) maanden garantie verleend. Op geleverde producten wordt twee (2) jaar garantie verleend tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.
22.3 Indien de Klant aan uHost een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgifte datum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van uHost. De Klant zal in dat geval uHost vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
22.4 Door de Klant binnen de garantietermijn aangetoonde en aan uHost verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van uHost zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
22.5 De Klant dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten voor eigen rekening en risico af te leveren op het door uHost op te geven adres.
22.6 Voor producten met een door andere dan uHost bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
22.7 De Klant kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:
i) de Klant de producten heeft verwaarloosd;
ii) de Klant wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens uHost zijn verricht;
iii) bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
iv) het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
v) het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires; en
vi) indien de Klant de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
22.8. Klanten die de diensten van uHost gebruiken voor spam of DDOS-aanvallen of anderszins de diensten van uHost gebruiken in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of 1 van de aanvullende voorwaarden van uHost hebben geen recht op restituties.

Artikel 23. Slotbepalingen

23.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen uHost en de Klant in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
23.2 Op elke Overeenkomst tussen uHost en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.3 uHost behoudt het recht om de Klant te dagvaarden voor een andere bevoegde rechtbank